INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo jsme a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Jsme společnost Creamfinance Czech, s.r.o., sídlíme Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 248 49 707, jsme zapsáni u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180184 (dále jen „ my“, „společnost“ nebo „správce“) a zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci databází umožňující posouzení vaší úvěruschopnosti. Takové zpracování umožňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně jeho ustanovení § 20z odst. 1 a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci kontrolní činnosti podporující předcházení podvodnému jednání (takové zpracování umožňuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a k posouzení schopnosti a vaší ochoty splnit smluvní závazky – tedy musíme je zpracovat, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Dále je nutné vaše osobní údaje zpracovat za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízen&iaccute;.

V případě, kdy dojde k neplnění uzavřené smlouvy z vaší strany, mohou být údaje o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti poskytnuty do výše uvedených databází, a to v případě, kdy ani po předchozí výzvě k úhradě splatných závazků tyto neuhradíte. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Vaše osobní údaje budou zpracovány taktéž z důvodu budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Doba zpracování

 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od splnění vzájemných finančních závazků, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě, kdy k uzavření smlouvy nedošlo, ale podali jste žádost o spotřebitelský úvěr, budou vaše osobní údaje zpracovány po dobu 1 roku od zamítnutí, případně zrušení žádosti.

Kdo nám může se zpracováním Vašich údajů pomoci a za jakými účely?

 1. Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnostidlužnických registrů (zejména v případě, kdy nebudete plnit podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou řádně a včas) a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, popř. rodné číslo za účelem ověření platební morálky, a tedy ochrany práv a povinností společnosti.

Vezměte také, prosíme, na vědomí, že společnost může kontaktovat vašeho zaměstnavatele a zpracovávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, případně výše zápůjčky, za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které jste uvedl v žádosti o spotřebitelský úvěr.

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a úvěruschopnostiPozitivního registru SOLUS a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů – sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 693 46 925. Pro vice informací klikněte zde.

Společnost může před uzavřením smlouvy a také během jejího trvání získávat informace o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálcetaké z Registru REPI a předávat tak vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa dalšímu správci osobních údajů, společnosti CRIF – Registru platebních informací s.r.o., IČ 057 75 809. Pro vice informací klikněte zde.

Vezměte, také, prosíme, na vědomí, že společnost si může za účelem posouzení vaší schopnosti a ochoty plnit vaše závazky vyžádat od společností O2 Czech republic a.s., IČ: 601 93 336, O2 Family, s.r.o., IČ: 242 15 554, T-mobile Czech Republic, a.s., IČ: 649 49 681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001 vaše osobní údaje v rozsahu telefonního čísla a případně rodného čísla, za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na vaši osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jste uživatelem.

Zasílání obchodních sdělení

 1. Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní. Nesouhlas s takovým zpracováním můžete vyjádřit písemně na adrese naší společnosti, emailem na adrese info@creditair.cz anebo prostřednictvím vaší klientské zóny.

Další subjekty, které nám se zpracováním pomáhají

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Creamfinance Czech, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé výše uvedení a dále:

  1. třetí strany, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o spotřebitelský úvěr;

  2. v případě neplnění závazků ze smlouvy inkasní agentury

  3. Daktela s.r.o;

  4. Messente Communications Ltd.

  5. Webkomplet, s.r.o.;

  6. Instantor AB;

  7. Cream Finance IT Austria GmbH.

 2. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Automatizované zpracování

 1. Abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet, využíváme zpracování formou automatizovaného rozhodování, přičemž toto je nezbytné k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá prostřednictvím vlastního interního systému, který je propojený s výše uvedenými dlužnickými registry, který na základě vstupních dat a použitého algoritmu vyhodnotí potenciální riziko spočívající v neschopnost hradit závazky vzniklé v případě poskytnutí úvěru a zároveň přispívá k odhalování podvodů. Takový postup umožňuje čl. 22 odst. 2. písm. a) Nařízení. V souvislosti s použitím zpracování formou automatizovaného rozhodnutí máte právo na lidský zásah proti takovému rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor proti výsledku takového zpracování a právo napadnout takové rozhodnutí.

Kontakt na nás

 1. Společnost má osobu tzv. pověřence. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese dpo@creditair.cz.

Přečtěte si, jaká máte práva

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: